آمار QI

داده های اساسی میانگین متوسط نمودار
مردان97.57724 نمودار
زنان91.95639 نمودار
- - - - -92.03201 نمودار
همه94.516564 نمودار
نمودار (همه)
کشور میانگین متوسط نمودار
اتریش89.076نمودار
اتیوپی102.34نمودار
اردن100.02نمودار
ارمنستان109.929نمودار
اروگوئه0.00نمودار
اریتره75.52نمودار
ازبکستان94.08نمودار
اسپانیا114.228نمودار
استرالیا93.4148نمودار
استونی122.52نمودار