آمار QI

داده های اساسی میانگین متوسط نمودار
مردان108.51131 نمودار
زنان98.8450 نمودار
- - - - -106.4435 نمودار
همه105.92016 نمودار
نمودار (همه)
کشور میانگین متوسط نمودار
اتریش98.512نمودار
اتیوپی102.34نمودار
اردن107.01نمودار
ارمنستان89.37نمودار
اروگوئه0.00نمودار
اریتره0.00نمودار
ازبکستان101.05نمودار
اسپانیا131.117نمودار
استرالیا107.345نمودار
استونی119.01نمودار