آمار QI

داده های اساسی میانگین متوسط نمودار
مردان107.7199 نمودار
زنان104.670 نمودار
- - - - -102.160 نمودار
همه106.0329 نمودار
نمودار (همه)
کشور میانگین متوسط نمودار
اتریش96.01نمودار
اتیوپی0.00نمودار
اردن107.01نمودار
ارمنستان72.02نمودار
اروگوئه0.00نمودار
اریتره0.00نمودار
ازبکستان98.02نمودار
اسپانیا149.01نمودار
استرالیا112.715نمودار
استونی0.00نمودار