آمار QI

داده های اساسی میانگین متوسط نمودار
مردان112.1592 نمودار
زنان101.8193 نمودار
- - - - -116.2220 نمودار
همه111.01005 نمودار
نمودار (همه)
کشور میانگین متوسط نمودار
اتریش104.210نمودار
اتیوپی149.01نمودار
اردن107.01نمودار
ارمنستان92.65نمودار
اروگوئه0.00نمودار
اریتره0.00نمودار
ازبکستان98.02نمودار
اسپانیا131.117نمودار
استرالیا109.031نمودار
استونی119.01نمودار