آمار QI

داده های اساسی میانگین متوسط نمودار
مردان102.03207 نمودار
زنان93.22098 نمودار
- - - - -94.81169 نمودار
همه97.86474 نمودار
نمودار (همه)
کشور میانگین متوسط نمودار
اتریش92.036نمودار
اتیوپی102.34نمودار
اردن107.01نمودار
ارمنستان112.828نمودار
اروگوئه0.00نمودار
اریتره75.52نمودار
ازبکستان94.08نمودار
اسپانیا124.621نمودار
استرالیا97.575نمودار
استونی122.52نمودار