آمار QI

داده های اساسی میانگین متوسط نمودار
مردان109.01 نمودار
زنان89.03 نمودار
- - - - -63.02 نمودار
همه83.76 نمودار
نمودار (همه)
کشور میانگین متوسط نمودار
اتریش0.00نمودار
اتیوپی0.00نمودار
اردن0.00نمودار
ارمنستان0.00نمودار
اروگوئه0.00نمودار
اریتره0.00نمودار
ازبکستان0.00نمودار
اسپانیا0.00نمودار
استرالیا0.00نمودار
استونی0.00نمودار