آمار QI

داده های اساسی میانگین متوسط نمودار
مردان110.9797 نمودار
زنان101.7273 نمودار
- - - - -113.3299 نمودار
همه109.61369 نمودار
نمودار (همه)
کشور میانگین متوسط نمودار
اتریش98.512نمودار
اتیوپی126.52نمودار
اردن107.01نمودار
ارمنستان94.26نمودار
اروگوئه0.00نمودار
اریتره0.00نمودار
ازبکستان98.02نمودار
اسپانیا131.117نمودار
استرالیا110.936نمودار
استونی119.01نمودار