.پازل با کبریت .معادلات ریاضی با کبریت
.بازی پازل با کبریت

.معادلات را درست کنید

.حذف 3 کبریت. روی کبریت یا صندلی های خالی کلیک کنید
0
چک کردن بازنشانی پاسخ

.حرکت 2 کبریت
0
چک کردن بازنشانی پاسخ


.حذف 3 کبریت
0
چک کردن بازنشانی پاسخ

.حرکت 2 کبریت
0
چک کردن بازنشانی پاسخ


.حذف 3 کبریت
0
چک کردن بازنشانی پاسخ

<<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>>