આંકડા IQ

મૂળભૂત માહિતી સરેરાશ સંખ્યા ચાર્ટ
પુરુષો109.01 ચાર્ટ
સ્ત્રીઓ88.52 ચાર્ટ
- - - - -76.01 ચાર્ટ
બધા90.54 ચાર્ટ
ચાર્ટ (બધા).
દેશ સરેરાશ સંખ્યા ચાર્ટ
અઝરબૈજાન0.00ચાર્ટ
અફઘાનિસ્તાન0.00ચાર્ટ
અરુબા0.00ચાર્ટ
અર્જેન્ટીના0.00ચાર્ટ
અર્મેનિયા0.00ચાર્ટ
અલજીર્યા0.00ચાર્ટ
અલ્બેનિયા0.00ચાર્ટ
અંગોલા0.00ચાર્ટ
આઇસલેન્ડ0.00ચાર્ટ
આયર્લેન્ડ0.00ચાર્ટ