આંકડા IQ

મૂળભૂત માહિતી સરેરાશ સંખ્યા ચાર્ટ
પુરુષો110.3962 ચાર્ટ
સ્ત્રીઓ100.1349 ચાર્ટ
- - - - -112.8353 ચાર્ટ
બધા108.71664 ચાર્ટ
ચાર્ટ (બધા).
દેશ સરેરાશ સંખ્યા ચાર્ટ
અઝરબૈજાન94.67ચાર્ટ
અફઘાનિસ્તાન107.920ચાર્ટ
અરુબા0.00ચાર્ટ
અર્જેન્ટીના118.34ચાર્ટ
અર્મેનિયા94.26ચાર્ટ
અલજીર્યા110.19ચાર્ટ
અલ્બેનિયા111.424ચાર્ટ
અંગોલા90.68ચાર્ટ
આઇસલેન્ડ141.01ચાર્ટ
આયર્લેન્ડ118.01ચાર્ટ