આંકડા IQ

મૂળભૂત માહિતી સરેરાશ સંખ્યા ચાર્ટ
પુરુષો100.24566 ચાર્ટ
સ્ત્રીઓ92.53138 ચાર્ટ
- - - - -92.61811 ચાર્ટ
બધા96.29515 ચાર્ટ
ચાર્ટ (બધા).
દેશ સરેરાશ સંખ્યા ચાર્ટ
અઝરબૈજાન88.340ચાર્ટ
અફઘાનિસ્તાન95.144ચાર્ટ
અરુબા84.112ચાર્ટ
અર્જેન્ટીના92.538ચાર્ટ
અર્મેનિયા112.828ચાર્ટ
અલજીર્યા100.429ચાર્ટ
અલ્બેનિયા98.053ચાર્ટ
અંગોલા98.113ચાર્ટ
આઇસલેન્ડ118.917ચાર્ટ
આયર્લેન્ડ95.05ચાર્ટ