આંકડા IQ

મૂળભૂત માહિતી સરેરાશ સંખ્યા ચાર્ટ
પુરુષો111.7741 ચાર્ટ
સ્ત્રીઓ102.2243 ચાર્ટ
- - - - -114.2282 ચાર્ટ
બધા110.41266 ચાર્ટ
ચાર્ટ (બધા).
દેશ સરેરાશ સંખ્યા ચાર્ટ
અઝરબૈજાન94.36ચાર્ટ
અફઘાનિસ્તાન110.618ચાર્ટ
અરુબા0.00ચાર્ટ
અર્જેન્ટીના118.34ચાર્ટ
અર્મેનિયા94.26ચાર્ટ
અલજીર્યા112.68ચાર્ટ
અલ્બેનિયા111.424ચાર્ટ
અંગોલા102.17ચાર્ટ
આઇસલેન્ડ0.00ચાર્ટ
આયર્લેન્ડ118.01ચાર્ટ