આંકડા IQ

મૂળભૂત માહિતી સરેરાશ સંખ્યા ચાર્ટ
પુરુષો110.0390 ચાર્ટ
સ્ત્રીઓ99.9130 ચાર્ટ
- - - - -112.0132 ચાર્ટ
બધા108.4652 ચાર્ટ
ચાર્ટ (બધા).
દેશ સરેરાશ સંખ્યા ચાર્ટ
અઝરબૈજાન93.45ચાર્ટ
અફઘાનિસ્તાન110.18ચાર્ટ
અરુબા0.00ચાર્ટ
અર્જેન્ટીના115.52ચાર્ટ
અર્મેનિયા81.33ચાર્ટ
અલજીર્યા120.05ચાર્ટ
અલ્બેનિયા111.120ચાર્ટ
અંગોલા115.73ચાર્ટ
આઇસલેન્ડ0.00ચાર્ટ
આયર્લેન્ડ0.00ચાર્ટ