આંકડા IQ

મૂળભૂત માહિતી સરેરાશ સંખ્યા ચાર્ટ
પુરુષો108.01398 ચાર્ટ
સ્ત્રીઓ97.1644 ચાર્ટ
- - - - -103.9516 ચાર્ટ
બધા104.42558 ચાર્ટ
ચાર્ટ (બધા).
દેશ સરેરાશ સંખ્યા ચાર્ટ
અઝરબૈજાન93.812ચાર્ટ
અફઘાનિસ્તાન107.021ચાર્ટ
અરુબા0.00ચાર્ટ
અર્જેન્ટીના105.37ચાર્ટ
અર્મેનિયા83.18ચાર્ટ
અલજીર્યા108.210ચાર્ટ
અલ્બેનિયા106.228ચાર્ટ
અંગોલા90.68ચાર્ટ
આઇસલેન્ડ131.511ચાર્ટ
આયર્લેન્ડ89.02ચાર્ટ