માચિસ સાથે પઝલ। માચિસ સાથે સમીકરણો।
માચિસ સાથે લોજિકલ રમતો।

સમીકરણો સાચી બનાવો।

1 માચિસ ખસેડો। (માચિસ અથવા મફત સ્થળો પર ક્લિક કરો).
0
તપાસી રહ્યું છે રીસેટ કરો જવાબ આપો.

1 માચિસ દૂર કરો।
0
તપાસી રહ્યું છે રીસેટ કરો જવાબ આપો.


1 માચિસ ખસેડો।
0
તપાસી રહ્યું છે રીસેટ કરો જવાબ આપો.

1 માચિસ ઉમેરો।
0
તપાસી રહ્યું છે રીસેટ કરો જવાબ આપો.


2 માચિસ ખસેડો।
0
તપાસી રહ્યું છે રીસેટ કરો જવાબ આપો.

<<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>>