ಮೇಲ್.
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು:
ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್:
ನಿನ್ನ ಸಂದೇಶ:
ಪರಿಶೀಲನೆ: ಉತ್ತರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ 16 - 7 = ?