ಅಂಕಿಅಂಶ IQ

ಮೂಲ ಡೇಟಾ ಸರಾಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಾರ್ಟ್
ಪುರುಷರು109.9395 ಚಾರ್ಟ್
ಮಹಿಳೆಯರು99.9130 ಚಾರ್ಟ್
- - - - -112.1134 ಚಾರ್ಟ್
ಎಲ್ಲಾ108.4659 ಚಾರ್ಟ್
ಚಾರ್ಟ್ (ಎಲ್ಲಾ).
ದೇಶ ಸರಾಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಾರ್ಟ್
ಅಂಗೋಲ115.73ಚಾರ್ಟ್
ಅಂಡೋರಾ125.04ಚಾರ್ಟ್
ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್93.45ಚಾರ್ಟ್
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ110.18ಚಾರ್ಟ್
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ115.52ಚಾರ್ಟ್
ಅರ್ಮೇನಿಯ81.33ಚಾರ್ಟ್
ಅರುಬಾ0.00ಚಾರ್ಟ್
ಅಲ್ಬೇನಿಯಾ111.120ಚಾರ್ಟ್
ಆಂಟಿಗುವಾ ಮತ್ತು ಬರ್ಬುಡಾ0.00ಚಾರ್ಟ್
ಆಲ್ಜೀರಿಯಾ120.05ಚಾರ್ಟ್