ಅಂಕಿಅಂಶ IQ

ಮೂಲ ಡೇಟಾ ಸರಾಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಾರ್ಟ್
ಪುರುಷರು100.14564 ಚಾರ್ಟ್
ಮಹಿಳೆಯರು92.53138 ಚಾರ್ಟ್
- - - - -92.61811 ಚಾರ್ಟ್
ಎಲ್ಲಾ96.29513 ಚಾರ್ಟ್
ಚಾರ್ಟ್ (ಎಲ್ಲಾ).
ದೇಶ ಸರಾಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಾರ್ಟ್
ಅಂಗೋಲ98.113ಚಾರ್ಟ್
ಅಂಡೋರಾ100.118ಚಾರ್ಟ್
ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್88.340ಚಾರ್ಟ್
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ95.144ಚಾರ್ಟ್
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ92.538ಚಾರ್ಟ್
ಅರ್ಮೇನಿಯ112.828ಚಾರ್ಟ್
ಅರುಬಾ84.112ಚಾರ್ಟ್
ಅಲ್ಬೇನಿಯಾ98.053ಚಾರ್ಟ್
ಆಂಟಿಗುವಾ ಮತ್ತು ಬರ್ಬುಡಾ97.014ಚಾರ್ಟ್
ಆಲ್ಜೀರಿಯಾ100.429ಚಾರ್ಟ್