ಅಂಕಿಅಂಶ IQ

ಮೂಲ ಡೇಟಾ ಸರಾಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಾರ್ಟ್
ಪುರುಷರು111.7733 ಚಾರ್ಟ್
ಮಹಿಳೆಯರು102.1239 ಚಾರ್ಟ್
- - - - -114.2282 ಚಾರ್ಟ್
ಎಲ್ಲಾ110.41254 ಚಾರ್ಟ್
ಚಾರ್ಟ್ (ಎಲ್ಲಾ).
ದೇಶ ಸರಾಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಾರ್ಟ್
ಅಂಗೋಲ102.17ಚಾರ್ಟ್
ಅಂಡೋರಾ125.04ಚಾರ್ಟ್
ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್94.36ಚಾರ್ಟ್
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ110.618ಚಾರ್ಟ್
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ118.34ಚಾರ್ಟ್
ಅರ್ಮೇನಿಯ94.26ಚಾರ್ಟ್
ಅರುಬಾ0.00ಚಾರ್ಟ್
ಅಲ್ಬೇನಿಯಾ111.424ಚಾರ್ಟ್
ಆಂಟಿಗುವಾ ಮತ್ತು ಬರ್ಬುಡಾ0.00ಚಾರ್ಟ್
ಆಲ್ಜೀರಿಯಾ112.68ಚಾರ್ಟ್