ಅಂಕಿಅಂಶ IQ

ಮೂಲ ಡೇಟಾ ಸರಾಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಾರ್ಟ್
ಪುರುಷರು110.3957 ಚಾರ್ಟ್
ಮಹಿಳೆಯರು100.3346 ಚಾರ್ಟ್
- - - - -112.7352 ಚಾರ್ಟ್
ಎಲ್ಲಾ108.71655 ಚಾರ್ಟ್
ಚಾರ್ಟ್ (ಎಲ್ಲಾ).
ದೇಶ ಸರಾಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಾರ್ಟ್
ಅಂಗೋಲ90.68ಚಾರ್ಟ್
ಅಂಡೋರಾ131.05ಚಾರ್ಟ್
ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್94.67ಚಾರ್ಟ್
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ107.920ಚಾರ್ಟ್
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ118.34ಚಾರ್ಟ್
ಅರ್ಮೇನಿಯ94.26ಚಾರ್ಟ್
ಅರುಬಾ0.00ಚಾರ್ಟ್
ಅಲ್ಬೇನಿಯಾ111.424ಚಾರ್ಟ್
ಆಂಟಿಗುವಾ ಮತ್ತು ಬರ್ಬುಡಾ0.00ಚಾರ್ಟ್
ಆಲ್ಜೀರಿಯಾ110.19ಚಾರ್ಟ್