ಅಂಕಿಅಂಶ IQ

ಮೂಲ ಡೇಟಾ ಸರಾಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಾರ್ಟ್
ಪುರುಷರು108.01398 ಚಾರ್ಟ್
ಮಹಿಳೆಯರು97.1644 ಚಾರ್ಟ್
- - - - -103.9516 ಚಾರ್ಟ್
ಎಲ್ಲಾ104.42558 ಚಾರ್ಟ್
ಚಾರ್ಟ್ (ಎಲ್ಲಾ).
ದೇಶ ಸರಾಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಾರ್ಟ್
ಅಂಗೋಲ90.68ಚಾರ್ಟ್
ಅಂಡೋರಾ123.76ಚಾರ್ಟ್
ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್93.812ಚಾರ್ಟ್
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ107.021ಚಾರ್ಟ್
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ105.37ಚಾರ್ಟ್
ಅರ್ಮೇನಿಯ83.18ಚಾರ್ಟ್
ಅರುಬಾ0.00ಚಾರ್ಟ್
ಅಲ್ಬೇನಿಯಾ106.228ಚಾರ್ಟ್
ಆಂಟಿಗುವಾ ಮತ್ತು ಬರ್ಬುಡಾ0.00ಚಾರ್ಟ್
ಆಲ್ಜೀರಿಯಾ108.210ಚಾರ್ಟ್