ສະຖິຕິ IQ

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ເສລີ່ຍ ຈໍານວນຂອງ ເປີເຊັນ
ຜູ້ຊາຍ108.51131 ເປີເຊັນ
ແມ່ຍິງ98.8450 ເປີເຊັນ
- - - - -106.4435 ເປີເຊັນ
ທຸກຄົນ105.92016 ເປີເຊັນ
ເປີເຊັນ (ທຸກຄົນ).
ປະເທດ ເສລີ່ຍ ຈໍານວນຂອງ ເປີເຊັນ
ກະເຣນາດາ50.01ເປີເຊັນ
ກາຕາ0.00ເປີເຊັນ
ການາ93.29ເປີເຊັນ
ກາບົງ0.00ເປີເຊັນ
ກິນີ0.00ເປີເຊັນ
ກິນີ - ບິດເຊົາ0.00ເປີເຊັນ
ກິຣິບາຕິ0.00ເປີເຊັນ
ກີນແລນ0.00ເປີເຊັນ
ກຸຍຢານ0.00ເປີເຊັນ
ກົດດີວົວ0.00ເປີເຊັນ