ສະຖິຕິ IQ

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ເສລີ່ຍ ຈໍານວນຂອງ ເປີເຊັນ
ຜູ້ຊາຍ109.01 ເປີເຊັນ
ແມ່ຍິງ89.03 ເປີເຊັນ
- - - - -63.02 ເປີເຊັນ
ທຸກຄົນ83.76 ເປີເຊັນ
ເປີເຊັນ (ທຸກຄົນ).
ປະເທດ ເສລີ່ຍ ຈໍານວນຂອງ ເປີເຊັນ
ກະເຣນາດາ0.00ເປີເຊັນ
ກາຕາ0.00ເປີເຊັນ
ການາ0.00ເປີເຊັນ
ກາບົງ0.00ເປີເຊັນ
ກິນີ0.00ເປີເຊັນ
ກິນີ - ບິດເຊົາ0.00ເປີເຊັນ
ກິຣິບາຕິ0.00ເປີເຊັນ
ກີນແລນ0.00ເປີເຊັນ
ກຸຍຢານ0.00ເປີເຊັນ
ກົດດີວົວ0.00ເປີເຊັນ