ສະຖິຕິ IQ

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ເສລີ່ຍ ຈໍານວນຂອງ ເປີເຊັນ
ຜູ້ຊາຍ102.03207 ເປີເຊັນ
ແມ່ຍິງ93.22098 ເປີເຊັນ
- - - - -94.81169 ເປີເຊັນ
ທຸກຄົນ97.86474 ເປີເຊັນ
ເປີເຊັນ (ທຸກຄົນ).
ປະເທດ ເສລີ່ຍ ຈໍານວນຂອງ ເປີເຊັນ
ກະເຣນາດາ79.02ເປີເຊັນ
ກາຕາ0.00ເປີເຊັນ
ການາ88.114ເປີເຊັນ
ກາບົງ98.02ເປີເຊັນ
ກິນີ120.52ເປີເຊັນ
ກິນີ - ບິດເຊົາ0.00ເປີເຊັນ
ກິຣິບາຕິ0.00ເປີເຊັນ
ກີນແລນ102.01ເປີເຊັນ
ກຸຍຢານ60.01ເປີເຊັນ
ກົດດີວົວ0.00ເປີເຊັນ