ສະຖິຕິ IQ

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ເສລີ່ຍ ຈໍານວນຂອງ ເປີເຊັນ
ຜູ້ຊາຍ110.9797 ເປີເຊັນ
ແມ່ຍິງ101.7273 ເປີເຊັນ
- - - - -113.3299 ເປີເຊັນ
ທຸກຄົນ109.61369 ເປີເຊັນ
ເປີເຊັນ (ທຸກຄົນ).
ປະເທດ ເສລີ່ຍ ຈໍານວນຂອງ ເປີເຊັນ
ກະເຣນາດາ50.01ເປີເຊັນ
ກາຕາ0.00ເປີເຊັນ
ການາ123.52ເປີເຊັນ
ກາບົງ0.00ເປີເຊັນ
ກິນີ0.00ເປີເຊັນ
ກິນີ - ບິດເຊົາ0.00ເປີເຊັນ
ກິຣິບາຕິ0.00ເປີເຊັນ
ກີນແລນ0.00ເປີເຊັນ
ກຸຍຢານ0.00ເປີເຊັນ
ກົດດີວົວ0.00ເປີເຊັນ