ສະຖິຕິ IQ

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ເສລີ່ຍ ຈໍານວນຂອງ ເປີເຊັນ
ຜູ້ຊາຍ112.1592 ເປີເຊັນ
ແມ່ຍິງ101.8193 ເປີເຊັນ
- - - - -116.2220 ເປີເຊັນ
ທຸກຄົນ111.01005 ເປີເຊັນ
ເປີເຊັນ (ທຸກຄົນ).
ປະເທດ ເສລີ່ຍ ຈໍານວນຂອງ ເປີເຊັນ
ກະເຣນາດາ0.00ເປີເຊັນ
ກາຕາ0.00ເປີເຊັນ
ການາ123.52ເປີເຊັນ
ກາບົງ0.00ເປີເຊັນ
ກິນີ0.00ເປີເຊັນ
ກິນີ - ບິດເຊົາ0.00ເປີເຊັນ
ກິຣິບາຕິ0.00ເປີເຊັນ
ກີນແລນ0.00ເປີເຊັນ
ກຸຍຢານ0.00ເປີເຊັນ
ກົດດີວົວ0.00ເປີເຊັນ