ສະຖິຕິ IQ

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ເສລີ່ຍ ຈໍານວນຂອງ ເປີເຊັນ
ຜູ້ຊາຍ107.7199 ເປີເຊັນ
ແມ່ຍິງ104.670 ເປີເຊັນ
- - - - -102.160 ເປີເຊັນ
ທຸກຄົນ106.0329 ເປີເຊັນ
ເປີເຊັນ (ທຸກຄົນ).
ປະເທດ ເສລີ່ຍ ຈໍານວນຂອງ ເປີເຊັນ
ກະເຣນາດາ0.00ເປີເຊັນ
ກາຕາ0.00ເປີເຊັນ
ການາ123.52ເປີເຊັນ
ກາບົງ0.00ເປີເຊັນ
ກິນີ0.00ເປີເຊັນ
ກິນີ - ບິດເຊົາ0.00ເປີເຊັນ
ກິຣິບາຕິ0.00ເປີເຊັນ
ກີນແລນ0.00ເປີເຊັນ
ກຸຍຢານ0.00ເປີເຊັນ
ກົດດີວົວ0.00ເປີເຊັນ