ສະຖິຕິ IQ

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ເສລີ່ຍ ຈໍານວນຂອງ ເປີເຊັນ
ຜູ້ຊາຍ97.57724 ເປີເຊັນ
ແມ່ຍິງ91.95639 ເປີເຊັນ
- - - - -92.03201 ເປີເຊັນ
ທຸກຄົນ94.516564 ເປີເຊັນ
ເປີເຊັນ (ທຸກຄົນ).
ປະເທດ ເສລີ່ຍ ຈໍານວນຂອງ ເປີເຊັນ
ກະເຣນາດາ84.54ເປີເຊັນ
ກາຕາ0.00ເປີເຊັນ
ການາ81.534ເປີເຊັນ
ກາບົງ96.65ເປີເຊັນ
ກິນີ120.52ເປີເຊັນ
ກິນີ - ບິດເຊົາ0.00ເປີເຊັນ
ກິຣິບາຕິ0.00ເປີເຊັນ
ກີນແລນ91.33ເປີເຊັນ
ກຸຍຢານ91.34ເປີເຊັນ
ກົດດີວົວ90.01ເປີເຊັນ