ເກມແຂ່ງລົດກັບຂີດ. ສົມຜົນຄະນິດສາດກັບຂີດ.
ກັບຂີດເກມ.

ເຮັດໃຫ້ສົມຜົນທີ່ແທ້ຈິງ.

ຍ້າຍ 1 ກັບຂີດ. (ໃຫ້ຄລິກໃສ່ກັບຂີດຫຼືບ່ອນນັ່ງເປົ່າ).
0
ກວດເບິ່ງ ຕອນທໍາອິດ ຄໍາຕອບ

ດຶງອອກຈາກ 1 ກັບຂີດ.
0
ກວດເບິ່ງ ຕອນທໍາອິດ ຄໍາຕອບ


ຍ້າຍ 1 ກັບຂີດ.
0
ກວດເບິ່ງ ຕອນທໍາອິດ ຄໍາຕອບ

ເພີ່ມ 1 ກັບຂີດ.
0
ກວດເບິ່ງ ຕອນທໍາອິດ ຄໍາຕອບ


ຍ້າຍ 2 ກັບຂີດ.
0
ກວດເບິ່ງ ຕອນທໍາອິດ ຄໍາຕອບ

<<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>>