ਮਾਚਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਝਾਰਤ। ਮਾਚਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਣਿਤਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ।
ਮਾਚਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਮਿੰਗ।

ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾਓ।

2 ਮਾਚਸ ਹਟਾਓ। (ਮਾਚਸ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ).
0
ਚੈਕ ਰੀਸੈਟ ਕਰੋ ਜਵਾਬ

1 ਮਾਚਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ।
0
ਚੈਕ ਰੀਸੈਟ ਕਰੋ ਜਵਾਬ


2 ਮਾਚਸ ਜੋੜੋ।
0
ਚੈਕ ਰੀਸੈਟ ਕਰੋ ਜਵਾਬ

3 ਮਾਚਸ ਹਟਾਓ।
0
ਚੈਕ ਰੀਸੈਟ ਕਰੋ ਜਵਾਬ


3 ਮਾਚਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ।
0
ਚੈਕ ਰੀਸੈਟ ਕਰੋ ਜਵਾਬ

<<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>>