د QI احصایه

اساسي معلومات منځنۍ مقدار چارټ
نارینه108.01398 چارټ
ښځې97.1644 چارټ
- - - - -103.9516 چارټ
ټول104.42558 چارټ
چارټ (ټول)
هېواد منځنۍ مقدار چارټ
اردن107.01چارټ
ارژنټاین105.37چارټ
ارمنستان83.18چارټ
اریتره0.00چارټ
ازبکستان97.26چارټ
استوایی ګینه0.00چارټ
استونیا122.52چارټ
اسراییل104.715چارټ
افغانستان107.021چارټ
اکوادور0.00چارټ