د QI احصایه

اساسي معلومات منځنۍ مقدار چارټ
نارینه110.3962 چارټ
ښځې100.1349 چارټ
- - - - -112.8353 چارټ
ټول108.71664 چارټ
چارټ (ټول)
هېواد منځنۍ مقدار چارټ
اردن107.01چارټ
ارژنټاین118.34چارټ
ارمنستان94.26چارټ
اریتره0.00چارټ
ازبکستان103.04چارټ
استوایی ګینه0.00چارټ
استونیا119.01چارټ
اسراییل109.08چارټ
افغانستان107.920چارټ
اکوادور0.00چارټ