د QI احصایه

اساسي معلومات منځنۍ مقدار چارټ
نارینه110.0390 چارټ
ښځې99.9130 چارټ
- - - - -112.0132 چارټ
ټول108.4652 چارټ
چارټ (ټول)
هېواد منځنۍ مقدار چارټ
اردن107.01چارټ
ارژنټاین115.52چارټ
ارمنستان81.33چارټ
اریتره0.00چارټ
ازبکستان98.02چارټ
استوایی ګینه0.00چارټ
استونیا0.00چارټ
اسراییل113.04چارټ
افغانستان110.18چارټ
اکوادور0.00چارټ