د QI احصایه

اساسي معلومات منځنۍ مقدار چارټ
نارینه111.7741 چارټ
ښځې102.2243 چارټ
- - - - -114.2282 چارټ
ټول110.41266 چارټ
چارټ (ټول)
هېواد منځنۍ مقدار چارټ
اردن107.01چارټ
ارژنټاین118.34چارټ
ارمنستان94.26چارټ
اریتره0.00چارټ
ازبکستان98.02چارټ
استوایی ګینه0.00چارټ
استونیا119.01چارټ
اسراییل110.97چارټ
افغانستان110.618چارټ
اکوادور0.00چارټ