د QI احصایه

اساسي معلومات منځنۍ مقدار چارټ
نارینه100.14564 چارټ
ښځې92.53138 چارټ
- - - - -92.61811 چارټ
ټول96.29513 چارټ
چارټ (ټول)
هېواد منځنۍ مقدار چارټ
اردن100.02چارټ
ارژنټاین92.538چارټ
ارمنستان112.828چارټ
اریتره75.52چارټ
ازبکستان94.08چارټ
استوایی ګینه86.01چارټ
استونیا122.52چارټ
اسراییل102.834چارټ
افغانستان95.144چارټ
اکوادور97.33چارټ