د QI احصایه

اساسي معلومات منځنۍ مقدار چارټ
نارینه109.01 چارټ
ښځې88.52 چارټ
- - - - -76.01 چارټ
ټول90.54 چارټ
چارټ (ټول)
هېواد منځنۍ مقدار چارټ
اردن0.00چارټ
ارژنټاین0.00چارټ
ارمنستان0.00چارټ
اریتره0.00چارټ
ازبکستان0.00چارټ
استوایی ګینه0.00چارټ
استونیا0.00چارټ
اسراییل0.00چارټ
افغانستان0.00چارټ
اکوادور0.00چارټ