ගිනිකූර ප්‍රහේලිකා. ගිනිකූර සමඟ ගණිතමය සමීකරණ.
ගිනිකූර බෝඩ් ක්රීඩා.

සමීකරණ නිවැරදි කරන්න.

1 ගිනිකූර යන්න. (ගිනිකූර හෝ හිස් ආසන මත ක්ලික් කරන්න).
0
චෙක් පත නැවත පිහිටුවන්න පිළිතුර

1 ගිනිකූර ඉවත් කරන්න.
0
චෙක් පත නැවත පිහිටුවන්න පිළිතුර


1 ගිනිකූර යන්න.
0
චෙක් පත නැවත පිහිටුවන්න පිළිතුර

1 ගිනිකූර එකතු කරන්න.
0
චෙක් පත නැවත පිහිටුවන්න පිළිතුර


2 ගිනිකූර යන්න.
0
චෙක් පත නැවත පිහිටුවන්න පිළිතුර

<<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>>