ప్రశ్న 1
సమాధానం ఎంచుకోండి: సమయం   
00:00
  <<
ఐక్యూ పరీక్ష (IQ test) - ప్రశ్న
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15