ល្បែងផ្គុំរូបឈើគូស។ សមីការគណិតវិទ្យាជាមួយការឈើគូស។
ឈើគូសល្បែង។

ធ្វើសមីការត្រឹមត្រូវ។

ផ្លាស់ទី 1 ឈើគូស. (ចុចលើឈើគូសឬនៅលើចន្លោះទំនេរ).
0
ពិនិត្យ កំណត់ឡើងវិញ ចម្លើយ

យកចេញ 1 ឈើគូស.
0
ពិនិត្យ កំណត់ឡើងវិញ ចម្លើយ


ផ្លាស់ទី 1 ឈើគូស.
0
ពិនិត្យ កំណត់ឡើងវិញ ចម្លើយ

បន្ថែម 1 ឈើគូស.
0
ពិនិត្យ កំណត់ឡើងវិញ ចម្លើយ


ផ្លាស់ទី 2 ឈើគូស.
0
ពិនិត្យ កំណត់ឡើងវិញ ចម្លើយ

<<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>>