.معمای کبریت .مساوات ریاضياتي مساوات کړئ
.د لوبې کبریتی

.مساوات سم سم کړئ

.خوځښت 3 کبریت. د کبریت یا خالي څوکیو باندې کلیک وکړئ
0
دا وګوره نوی ځواب

.لرې کړئ 4 کبریت
0
دا وګوره نوی ځواب


.خوځښت 3 کبریت
0
دا وګوره نوی ځواب

.خوځښت 4 کبریت
0
دا وګوره نوی ځواب


.زیات کړئ 4 کبریت
0
دا وګوره نوی ځواب

<<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>>