Câu đố que diêm. Phương trình với que diêm.
Giải đố que diêm.

Làm cho các phương trình đúng.
Câu đố (phương trình toán học) bằng que diêm. Cần phải di chuyển, loại bỏ hoặc thêm que diêm để làm cho phương trình chính xác.
Để di chuyển que diêm, bạn cần nhấp vào nó, sau đó nhấp vào nơi bạn muốn đặt que diêm. Để loại bỏ các que diêm, bạn cần nhấp vào chúng. Để thêm que diêm, bấm vào khoảng trống.
Bên dưới các phương trình là 3 nút. Để kiểm tra câu trả lời của bạn bấm vào nút bên trái. Hoặc trên nút bên phải - hiển thị ngay câu trả lời. Nút giữa hủy bỏ tất cả các hành động. Ở bên trái của các nút, số lượng hành động còn lại được chỉ định, tức là cần phải loại bỏ, thêm hoặc di chuyển thêm bao nhiêu que diêm nữa.
Các phương trình trên trang này rất dễ dàng. Các phương trình có độ phức tạp trung bình bắt đầu từ trang 4. Từ trang 7, các phương trình khó bắt đầu.

Di chuyển 1 que diêm. (Nhấp vào que diêm hoặc ghế trống).
0
Kiểm tra Cài lại Câu trả lời

Xóa 1 que diêm.
0
Kiểm tra Cài lại Câu trả lời


Di chuyển 1 que diêm.
0
Kiểm tra Cài lại Câu trả lời

Thêm 1 que diêm.
0
Kiểm tra Cài lại Câu trả lời


Di chuyển 2 que diêm.
0
Kiểm tra Cài lại Câu trả lời

<<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>>